CEIP CAN PASTILLA

C/Sertori, 2. 07610 Can Pastilla Telf. 971 265 554/682 155 838  ceipcanpastilla@educaib.eueu

Normes del centre 2023/2024

 

·Rigorositat en les justificacions. Les famílies han d’avisar mitjançant l’agenda, al mail  dels tutors  o al telèfon:

                      971 26 55 54 / 682155838 si els seus fills:

a) no poden assistir a l’escola. b) han de sortir de l’escola per a visita mèdica o altres motius.

En els casos d’impuntualitat i/o absentisme escolar reincidents, s’aplicarà el protocol segons la normativa vigent.

 

· És obligatori dur el material necessari per a desenvolupar les activitats previstes a classe, ja siguin llibres, quaderns, material de plàstica, material de música, vestimenta esportiva…

 

·L’ordre i la neteja en tot el recinte escolar és un valor indispensable sobre el qual es treballa insistentment i que difícilment és assumit si no té un reforç continuat des de l’àmbit familiar. Des d’aquí convidem a les famílies a participar en la difusió d’aquest valor essencial i que té múltiples variants i implicacions: ordre i neteja en aules i infraestructures comunes del Centre, cura del propi material de treball, respecte pels equipaments col·lectius, sensibilitat cap a l’entorn natural...

 

·Es recomana berenars saludables i variats preferentment salats no acompanyats de dolços o llepolies. El dimecres procurarem dur alguna fruita.

 

·Les faltes de disciplina i el no compliment de les normes seran sancionades segons el Pla de Convivència del Centre, APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR.

 

·El respecte a tots els membres de la Comunitat Educativa és un aspecte d’especial seguiment i rigorós control, que necessita la implicació activa de la família.

 

·Convé que els alumnes deixin d’assistir a l’escola quan pateixin qualque malaltia de tipus infecciós fins haver finalitzat el seu tractament.

 

·Les famílies dels alumnes que, per motius justificats, necessitin dur mòbil al centre, han de passar per Direcció a signar l’autorització corresponent.

 

 

·D’acord amb el Decret 8/2004, de gener, cada curs escolar s’ha de realitzar un simulacre d’evacuació dels alumnes i del personal del centre.

 

 

Informació de contacte:

Carrer Sertori, 2

07610 Can Pastilla

Telèfon: 971 265 554/ 682 155 838

Fax: 971 265 558

Correu: ceipcanpastilla@educaib.eu