CEIP CAN PASTILLA

C/Sertori, 2. 07610 Can Pastilla Telf. 971 265 554/682 155 838 Fax 971 265 558 ceipcanpastilla@educaib.eueu

Normes del centre 2021/2022

·Compliment estricte de la puntualitat per a les entrades com per a les sortides.

·Totes les famílies han de lliurar al centre la DECLARACIÓ RESPONSABLE per la qual es comprometen a seguir les normes establertes en els protocols davant la COVID-19 i mantenir al centre informat de qualsevol novetat al respecte.

·L’incompliment de les normes i protocols establerts davant la COVID-19, serà sancionat ja que suposa un risc per a la salut de tots els membres de la comunitat educativa.

·Abans d’acudir a l’escola, l’alumne s’ha de prendre la temperatura a casa. Si té més de 37,5º no podrà acudir al centre i i s’ha de comunicar via telefònica.

 

NO PODEN ACUDIR AL CENTRE ELS ALUMNES QUE:

-Romanguin en aïllament domiciliari com a conseuència d’un diagnòstic por COVID-19.

-Els que es trobin en un període de quarentana domiciliaria per haver tingut contacte estret.

-Els que hagin iniciar simpotems compatibles amb la COVID-19, fins que es descarti el diagnòstic.

 

·És obligatori l’ús de MASCARETA HOMOLOGADA a les entrades i a les sortides tant a Ed. Infantil com a Ed. Primària. El seu úis serà obligatori durant tota la jornada escolar a Ed.Primària, excepte a l’hora de berenar i a les classes d'Educació Física que la guarden en una bossa amb el nom de l’alumne posat. Les mascaretes també han de dur el nom posat.

·És obligatori dur una mascareta de recanvi.

·A la nostra web trobareu tota la informació referent a la COVID-19 (normativa, instruccions, documentació, protocols referents a la COVID-19 , el nostre Pla de Contingència...) així com les instruccions que vagin sortint per part de les autoritats competents.

·convñe que els alumnes deixin d’assistir a l’escola quan pateixin qualque malaltia de tipus infecciós fins haver finalitzat els seu tractament.

 

·Rigorositat en les justificacions. Les famílies han d’avisar mitjançant l’agenda, al mail  dels tutors  o al telèfon:

                      971 26 55 54 / 682155838 si els seus fills:

a) no poden assistir a l’escola. b) han de sortir de l’escola per a visita mèdica o altres motius.

En els casos d’impuntualitat i/o absentisme escolar reincidents, s’aplicarà el protocol segons la normativa vigent.

 

· És obligatori dur el material necessari per a desenvolupar les activitats previstes a classe, ja siguin llibres, quaderns, material de plàstica, material de música, vestimenta esportiva…

 

·L’ordre i la neteja en tot el recinte escolar és un valor indispensable sobre el qual es treballa insistentment i que difícilment és assumit si no té un reforç continuat des de l’àmbit familiar. Des d’aquí convidem a les famílies a participar en la difusió d’aquest valor essencial i que té múltiples variants i implicacions: ordre i neteja en aules i infraestructures comunes del Centre, cura del propi material de treball, respecte pels equipaments col·lectius, sensibilitat cap a l’entorn natural...

 

·Es recomana berenars saludables i variats preferentment salats no acompanyats de dolços o llepolies. El dimecres procurarem dur alguna fruita.

 

·Les faltes de disciplina i el no compliment de les normes seran sancionades segons el Pla de Convivència del Centre, APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR.

 

·El respecte a tots els membres de la Comunitat Educativa és un aspecte d’especial seguiment i rigorós control, que necessita la implicació activa de la família.

 

·Convé que els alumnes deixin d’assistir a l’escola quan pateixin qualque malaltia de tipus infecciós fins haver finalitzat el seu tractament.

 

·Les famílies dels alumnes que, per motius justificats, necessitin dur mòbil al centre, han de passar per Direcció a signar l’autorització corresponent.

 

·El centre té concertada l’assegurança mèdica escolar amb “PREBAL”. Les famílies que vulguin beneficiar-ser d’aquest servei hauran d’abonar la quota pertinent a principi de curs.

 

·D’acord amb el Decret 8/2004, de gener, cada curs escolar s’ha de reañitzar in simulacre d’evacuació dels alumnes i del personal del centre.

 

 

Informació de contacte:

Carrer Sertori, 2

07610 Can Pastilla

Telèfon: 971 265 554/ 682 155 838

Fax: 971 265 558

Correu: ceipcanpastilla@educaib.eu