CEIP CAN PASTILLA

C/Sertori, 2. 07610 Can Pastilla Telf. 971 265 554 Fax 971 265 558 ceipcanpastilla@educaib.eu

Normes del centre 2018/2019

 

·Compliment estricte de la puntualitat per a les entrades com per a les sortides. S’enregistrarà com a falta de puntualitat a partir de les 09:05h i 14:05h.

 

·Rigorositat en les justificacions. Les famílies han d’avisar mitjançant l’agenda o al telèfon:

                      971 26 55 54 / 682155838 si els seus fills:

a) no poden assistir a l’escola. b) han de sortir de l’escola per a visita mèdica o altres motius.

En els casos d’impuntualitat i/o absentisme escolar reincidents, s’aplicarà el protocol segons la normativa vigent.

 

· És obligatori dur el material necessari per a desenvolupar les activitats previstes a classe, ja siguin llibres, quaderns, material de plàstica, material de música, vestimenta esportiva…

 

·Aprovat pel Consell Escolar i autoritzat per la Conselleria: tots els alumnes de Primària abonaran 20 euros per curs per a fotocòpies i els alumnes d’Infantil 50 euros per curs per a fotocòpies i material d’aula, que s’han d’ingressar a principi de curs. (cc de La Caixa IBAN: ES 662100 0948 40 0200002053).

 

·Els pares procuraran respectar l’horari que el professorat té dedicat a la seva atenció (tutoria, direcció, secretaria...). En cas de no poder ajustar-se a aquest horari, es concertarà cita per poder dur a terme les entrevistes.

 

·Es prega que els familiars s'abstinguin d’entrar a les aules s les 09:00h per a no retardar l’inici de la jornada lectiva. Poden utilitzar l’agenda per a qualsevol notificació, entrevistes individuals amb el professorat i, si cal, amb la Direcció del Centre.

 

·L’ordre i la neteja en tot el recinte escolar és un valor indispensable sobre el qual es treballa insistentment i que difícilment és assumit si no té un reforç continuat des de l’àmbit familiar. Des d’aquí convidem a les famílies a participar en la difusió d’aquest valor essencial i que té múltiples variants i implicacions: ordre i neteja en aules i infraestructures comunes del Centre, cura del propi material de treball, respecte pels equipaments col·lectius, sensibilitat cap a l’entorn natural...

 

·Es recomana berenars saludables i variats preferentment salats no acompanyats de dolços o llepolies. El dimecres procurarem dur alguna fruita.

 

·Està prohibit fumar en tot el recinte escolar i és obligatori respectar la distància marcada per llei.

 

·Les faltes de disciplina i el no compliment de les normes seran sancionades segons el Pla de Convivència del Centre, APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR.

 

·El respecte a tots els membres de la Comunitat Educativa és un aspecte d’especial seguiment i rigorós control, que necessita la implicació activa de la família.

 

 

·Convé que els alumnes deixin d’assistir a l’escola quan pateixin qualque malaltia de tipus infecciós fins haver finalitzat el seu tractament.

 

·Les famílies dels alumnes que, per motius justificats, necessitin dur mòbil al centre, han de passar per Direcció a signar l’autorització correspondent.

 

·El centre té concertada l’assegurança mèdica escolar amb “PREBAL”. Les famílies que vulguin beneficiar-ser d’aquest servei hauran d’abonar la quota pertinent a principi de curs.

Informació de contacte:

Carrer Sertori, 2

07610 Can Pastilla

Telèfon: 971 265 554/ 682 155 838

Fax: 971 265 558

Correu: ceipcanpastilla@educaib.eu