CEIP CAN PASTILLA

C/Sertori, 2. 07610 Can Pastilla Telf. 971 265 554 Fax 971 265 558 ceipcanpastilla@educaib.eu

Normes del centre 2017/2018

 

·Compliment estricte de la puntualitat per a les entrades com per a les sortides. S’enregistrarà com a falta de puntualitat a partir de les 09:05h i 14:05h.

 

·Rigorositat en les justificacions. Les famílies han d’avisar mitjançant l’agenda o al telèfon:

                      971 26 55 54 / 682155838 si els seus fills:

a) no poden assistir a l’escola. b) han de sortir de l’escola per a visita mèdica o altres motius.

En els casos d’impuntualitat i/o absentisme escolar reincidents, s’aplicarà el protocol segons la normativa vigent.

 

· És obligatori dur el material necessari per a desenvolupar les activitats previstes a classe, ja siguin llibres, quaderns, material de plàstica, material de música, vestimenta esportiva…

 

·Aprovat pel Consell Escolar i autoritzat per la Conselleria: tots els alumnes de Primària abonaran 20 euros per curs per a fotocòpies i els alumnes d’Infantil 50 euros per curs per a fotocòpies i material d’aula, que s’han d’ingressar a principi de curs. (cc de La Caixa IBAN: ES 662100 0948 40 0200002053).

 

·Els pares procuraran respectar l’horari que el professorat té dedicat a la seva atenció (tutoria, direcció, secretaria...). En cas de no poder ajustar-se a aquest horari, es concertarà cita per poder dur a terme les entrevistes.

 

·Es prega que els familiars s'abstinguin d’entrar a les aules s les 09:00h per a no retardar l’inici de la jornada lectiva. Poden utilitzar l’agenda per a qualsevol notificació, entrevistes individuals amb el professorat i, si cal, amb la Direcció del Centre.

 

·L’ordre i la neteja en tot el recinte escolar és un valor indispensable sobre el qual es treballa insistentment i que difícilment és assumit si no té un reforç continuat des de l’àmbit familiar. Des d’aquí convidem a les famílies a participar en la difusió d’aquest valor essencial i que té múltiples variants i implicacions: ordre i neteja en aules i infraestructures comunes del Centre, cura del propi material de treball, respecte pels equipaments col·lectius, sensibilitat cap a l’entorn natural...

 

·Es recomana berenars saludables i variats preferentment salats no acompanyats de dolços o llepolies. El dimecres procurarem dur alguna fruita.

 

·Està prohibit fumar en tot el recinte escolar i és obligatori respectar la distància marcada per llei.

 

·Les faltes de disciplina i el no compliment de les normes seran sancionades segons el Pla de Convivència del Centre, APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR.

 

·El respecte a mestres i personal no docent del Centre és un aspecte d’especial seguiment i rigorós control, que necessita la implicació activa de la família.

 

 

·Convé que els alumnes deixin d’assistir a l’escola quan pateixin qualque malaltia de tipus infecciós fins haver finalitzat el seu tractament.

 

·Per a què els alumnes puguin dur mòbil al centre, la família ha de passar per Direcció a signar l’autorització corresponent.

 

·El centre té concertada l’assegurança mèdica escolar amb PREVISIÓ BALEAR. Les famílies que vulguin beneficiar-ser d’aquest servei hauran d’abonar la quota pertinent a principi de curs.

Informació de contacte:

Carrer Sertori, 2

07610 Can Pastilla

Telèfon: 971 265 554/ 682 155 838

Fax: 971 265 558

Correu: ceipcanpastilla@educaib.eu